Prachtige geschiedenis in de Zak!

Etsje van NisseNisse heeft een rijke ontstaansgeschiedenis! Ruim 1000 jaar na Christus veranderden de klimatologische omstandigheden,  waardoor de zeespiegel steeds hoger kwam te staan.
Vooral de stormramp van 1014 bracht grote schade toe in Vlaanderen en Zuidwest-Nederland.

Waarschijnlijk is in die periode de Zwake ontstaan, maar ook een smalle zijtak, die dichtslibde en waarop later het dorp Nisse zou worden gesticht.

In 1134 is een stormvloed geweest die nog ingrijpender zou zijn voor dit gebied. Er ontstonden een aantal eilanden, de Zwake werd verbreed en verdiept. De Zwake liep tussen de eilanden Zuid-Beveland en Borselen door.

Het is waarschijnlijk deze laatste storm die aanleiding is geweest voor de mensen om zich door middel van lage dijkjes of kades te beschermen tegen de zee. Deze dijkjes en verhogingen zijn nog steeds duidelijk zichtbaar in het landschap rondom Nisse,  zoals de Koe-, Val-, Noten-en Grotedijk.

In de middeleeuwen is het landschap behoorlijk veranderd door het afgraven van veenlagen voor zoutwinning.  De relatief dunne kleilaag werd afgegraven en op hopen gezet. Nadat de turven waren gestoken en het zout gewonnen, werd de kleilaag niet overal netjes teruggebracht. Hierdoor is het typische holbollige landschap ontstaan.

In deze tijd kenden de veehouders nog geen prikkeldraad en hebben ze een natuurlijke
afscheiding gezocht om hun vee binnen de wei te houden.  Hiervoor werden aan de slootkanten meidoorn geplant.  Dit groeide uit tot dichte afscheidingshagen. Deze heggen zijn gelukkig gespaard gebleven tijdens de ruilverkaveling in de jaren 70. Ten zuiden van Nisse is ruim 56 ha van dit middeleeuws landschap te zien.  Op een klein stukje bij Yerseke na, is dit unieke stukje landschap nergens ter wereld te zien.

Door het aanleggen van dijken en dichtslibben van stukken grond zijn er vele polders ontstaan. Hierover is veel geschreven in de boeken van J. de Ruiter.